1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم

ثبت نام اصلی ترم تحصیلی مهر ۹۸-۹۷ از یک شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ لغایت چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ می باشد.  دانشجویان میبایست در بازه مذکور با مراجعه به سامانه گلستان انتخاب واحد نمایند.

حدیث هفته

امام حسین (ع) می فرمایند:
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.