1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم

ثبت نام اصلی ترم تحصیلی مهر ۹۸-۹۷ از یک شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ لغایت چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ می باشد.  دانشجویان میبایست در بازه مذکور با مراجعه به سامانه گلستان انتخاب واحد نمایند.

حدیث هفته

حضرت علی (ع) می فرمایند:
ناتوان ترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جذر و مدهای روزگار تجربه نیاموزد.