1
1
 
 
 
 
 
1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم

دفتر دانشکده علوم انسانی به طبقه همکف ساختمان خوارزمی انتقال یافته است.

حدیث هفته

امام حسین (ع) می فرمایند:
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.