اعضای هیئت علمی گروه علوم ورزشی


 

دکتر ملیحه اردکانی‌زاده

گرایش: فیزیولوژی ورزشی
محل اخذ مدرک: دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

دکتر حسام رمضان‌زاده

گرایش: رفتار حرکتی
محل اخذ مدرک: دانشگاه شهیدبهشتی تهران

دکتر خدیجه شیروانی

گرایش: علوم ورزشی
محل اخذ مدرک: دانشگاه ..

TOP