اعضاء هیئت علمی گروه علوم ورزشی

شمارهنام و نام خانوادگیمرتبه علمیگرایش تحصیلیمحل اخذ مدرک تحصیلیایمیلشماره داخلی 
1ملیحه اردکانی زادهاستادیارفیزیولوژی ورزشیدانشگاه بوعلی سینا همدانm.ardekani@du.ac.ir436
2حسام رمضان زادهاستادیاررفتار حرکتیدانشگاه شهید بهشتی تهرانh.ramezanzade@du.ac.ir409
3بیتا عرب نرمیاستادیارمدیریت و برنامه ریزی در ورزشدانشگاه تهرانb.arabnarmi@du.ac.ir329