دکتر سعید نورزاده قشلاقی

استادیار
آموزش زبان انگلیسی

دکتر حسین داوری

استادیار
زبان شناسی

دکتر مرضیه ملک شاهی

استادیار
دکتری ترجمه

دکتر آیلیین فیروزیان پور

استادیار
زبان شناسی

دکتر قدرت حسنی

استادیار
دکتری ترجمه

TOP