شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
qhassani@gmail.comدانشگاه علامه طباطباییدکتری ترجمهاستادیار قدرت حسنی1
407h.davari@du.ac.irدانشگاه تربیت مدرسزبان شناسیاستادیارحسین داوری2
331a.firoozian@du.ac.irدانشگاه تربیت مدرسزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی3
m.malekshahi1983@gmail.comدانشگاه فردوسی مشهددکتری ترجمهاستادیارمرضیه ملک شاهی4
408saeednourzadeh@yahoo.comدانشگاه علامه طباطباییآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی5