شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
h.davari@du.ac.irدانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری1
331a.firoozian@du.ac.irدانشگاه تربیت مدرسزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی2
408saeednourzadeh@yahoo.comدانشگاه علامه طباطباییآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی3
qhassani@gmail.comدانشگاه علامه طباطباییمترجمی زبان انگلیسیاستادیاردکتر قدرت حسنی4