شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
378Fereshtehafzali@yahoo.comدانشگاه حکیم سبزواریزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی1
378m.zare@du.ac.ir
tmu.zare@yahoo.com
دانشگاه خوارزمیزبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع برمی2