شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
Fereshtehafzali@yahoo.comدانشگاه حکیم سبزواریزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی1
tmu.zare@yahoo.comدانشگاه خوارزمیزبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع2