دکتر ملیحه اردکانی‌زاده

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

دکتر فرشته افضلی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

دکتر علیرضا جلالی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: حقوق عمومی

دکتر قدرت حسنی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

دکتر محمدحسن حسنی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم‌شناسی

دکتر امیرحمزه خراسانی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: روانشناسی

دکتر حسین داوری

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: زبان‌شناسی

دکتر حسام رمضان‌زاده

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم ورزشی-رفتار حرکتی

دکتر مصطفی زارع برمی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

دکتر بیتا عرب‌نرمی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم ورزشی

حجت الاسلام محمد فدایی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: ...

دکتر آیلین فیروزیان‌پور

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: زبان‌شناسی

دکتر رضا قنبری عبدالملکی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

دکتر سحر محمدزاده

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم ورزشی

دکتر محمود مجیدی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: جزا و جرم شناسی

دکتر علی ملاکاظمی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

دکتر مرضیه ملک‌شاهی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

دکتر سیدمحمدرضا میرسید

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

دکتر سعید نورزاده‌قیه‌قشقایی

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

TOP