مجموعه ورزشی سلمان فارسی

سالن چند منظوره

سالن چند منظوره

سالن بدنسازی

سالن ایروبیک

سالن کشتی

زمین رو باز