مجموعه ورزشی سلمان فارسی

سالن چند منظوره

سالن چند منظوره

سالن بدنسازی

سالن ایروبیک

سالن کشتی

زمین رو باز

 

مجموعه ورزشی چندمنظوره شقایق

سالن چندمنظور مجموعه ورزشی شقایق

سالن بدنسازی و ایروبیک مجموعه ورزشی شقایق

 

پیست دو و میدانی و زمین چمن (در حال ساخت)