شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش مرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
516majidi@du.ac.irدانشگاه شهید مطهریحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارسید محمود مجیدی1
kordalivande1@yahoo.comدانشگاه پواتیه فرانسهحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند2
m.hasani@du.ac.irدانشگاه شهید بهشتی تهرانحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی3
alirezaJalali1@yahoo.comدانشگاه ورونا - ایتالیاحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی4