شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش مرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی1
kordalivande1@yahoo.comدانشگاه پواتیه فرانسهحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند2
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی3
alirezaJalali1@yahoo.comدانشگاه ورونا - ایتالیاحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی4