اعضای هیئت علمی گروه حقوق


 

دکتر علیرضا جلالی

گرایش: حقوق عمومی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه ورونا - ایتالیا

دکتر محمدحسن حسنی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر حسین خانلری بهنمیری

گرایش: حقوق خصوصی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

دکتر سیدمحمود مجیدی

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید مطهری

TOP