شماره داخلیایمیلمحل اخذ مدرک تحصیلیگرایش مرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
372a.jalali@du.ac.irدانشگاه ورونا - ایتالیاحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی1
623m.hasani@du.ac.irدانشگاه شهید بهشتی تهرانحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی2
H.KhanlariBahnamiri@du.ac.irدانشگاه مازندرانحقوق خصوصیاستادیارحسین خانلری بهنمیری3
516majidi@du.ac.irدانشگاه شهید مطهریحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارسید محمود مجیدی4