فرم مهمانی داخلی و شیوه درخواست مهمانی داخلی

دانشجویان محترم جهت درخواست مهمانی داخلی، فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل برای دانشکده مبدا (دانشکده محل تحصیل خود) ارسال نمایید. درخواست می بایست از طریق ایمیل صورت گیرد. ایمیل دانشکده مبدا  از سایت دانشکده مبدا قابل دسترسی است.

 

۱فرم درخواست مهمان تکدرس در دانشکده ديگر (۲)