آیین نامه ها و فرم ها مقطع کارشناسی
دریافتآیین نامه مقطع کارشناسی 91 به بعد1
دریافتآیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان 2
دریافتآیین نامه شورای موارد خاص دانشگاه3
دریافتفرم درخواست انتقال دائم4
دریافتفرم درخواست انتقال همراه با تغییر رشته5
دریافتفرم درخواست حذف ترم تحصیلی6
دریافتفرم درخواست مرخصی تحصیلی7
دریافتفرم تسویه حساب دانشجویان مهمان8
دریافتفرم استشهاد محلی (مربوط به مفقود شدن گواهی موقت یا دانشنامه)9
دریافتتعهد نامه (مربوط به مفقود شدن گواهی موقت یا دانشنامه10
دریافتتعهد نامه محضری (مربوط به ارسال تاییدیه و ریزنمرات)11
دریافتفرم پروژه کارشناسی12