آیین نامه ها و فرم ها مقطع کارشناسی
Aein-name-Amuzeshi-Karshenasi-91-Be-badآیین نامه مقطع کارشناسی 91 به بعد1
aeen-name-nagh-va-enteghalat-khordad-92آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان 2
Enteghal-daemفرم درخواست انتقال دائم3
Enteghal-hamrah-ba-taghir-reshtehفرم درخواست انتقال همراه با تغییر رشته4
Hazfeh-termفرم حذف ترم تحصیلی5
Morakhasi-Tahsiliفرم مرخصی تحصیلی6