فرم ها و آیین نامهردیف
دریافتآیین نامه طرح های پژوهشی داخلی دانشگاه 1
دریافتفرم و راهنمای تنظیم و ارسال گزارش نهایی طرح پژوهشی2
دریافتفرم مخصوص ارائه طرح پژوهشی3
دریافتپرسشنامه داوری طرح4
دریافتفرم قرارداد طرح پژوهشی5
دریافتفرم نظارت طرح پژوهشی (مرحله ای)6
دریافتفرم نظارت طرح پژوهشی (نهایی)7
دریافتفرم حق التحقیق طرح پژوهشی8
دریافتآیین نامه طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه (مصوبه 95/2/5)9