آیین نامه ها و فرم های اعضاء هیئت علمی 
دریافتآیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی مرداد 951
دریافتآیین نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مصوب 90/12/272
فرم درخواست تمدید قرار داد پیمانی3
دریافتفرم صورت جلسه تمدید قرارداد پیمانی4
در یافتفرم صورت جلسه پایه (سنواتی)5
دریافتفرم پایه های معوقه دوران پیمانی6
دریافتفرم کمیت تدریس (جهت پایه سنواتی)7