برنامه  کارشناسی علوم ورزشی بهمن ماه ۹۶-۹۵

برنامه نیسمال دوم کارشناسی علوم ورزشی

برنامه کارشناسی علوم ورزشی مهر ماه ۹۷-۹۶