پوریا امیرعبدالهیان

کارشناس آموزشی گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ
تلفن : 31177457

علیرضا نیک‌فر

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی
تحصیلات: کارشناسی زبان انگلیسی
تلفن داخلی: 31177488

TOP