پوریا امیرعبدالهیان

کارشناس آموزشی گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ
تلفن داخلی: 457 - مستقیم: 35220247

علیرضا نیک‌فر

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی
تحصیلات: کارشناسی زبان انگلیسی
تلفن داخلی: 488 - مستقیم: 35220420

TOP