نام و نام خانوادگی: دکتر حسام رمضان زاده

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی)

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: h.ramezanzade@du.ac.ir