نام و نام خانوادگی : دکتر روح الدین کردعلیوند
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: kordalivande1@yahoo.com