نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا جلالی
رشته تحصیلی: حقوق عمومی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.jalali@du.ac.ir