مدیریت دانشکده علوم انسانی

حجت الاسلام محمد فدایی
شماره تماس: 31177457

دکتر علیرضا جلالی
شماره تماس: 31177372

دکتر حسام محمدزاده
شماره تماس: 31177409

دکتر سعید نورزاده
شماره تماس: 31177408

دکتر سیدمحمدرضا میرسید
شماره تماس: 31177407

TOP