نام  نام خانوادگی: دکتر حسین داوری

رشته تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: h.davari@du.ac.ir

شماره تماس: ۳۵۲۲۰۴۲۰    داخلی: ۴۰۷