ریاست دانشکده علوم انسانی

نام  نام خانوادگی: دکتر سید محمدرضا میرسید

رشته تحصیلی: دکترای علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mirsayyed@du.ac.ir

شماره تماس: ۳۵۲۲۰۴۲۰    داخلی: ۴۰۷

 

 

 

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

نام  نام خانوادگی: دکتر حسام رمضان زاده

رشته تحصیلی: دکترای علوم ورزشی (رفتار حرکتی)

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: h.ramezanzade@du.ac.ir

داخلی: ۴۰۹