فرم ها و آیین نامه ها مقطع کارشناسی ارشدشماره
دریافتآیین نامه مقطع کارشناسی ارشد1
دریافتآیین نامه کارشناسی ارشد (سال 94 به بعد)2
دریافتدستور العمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد3
دریافتدستور العمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد (سال 94 به بعد)4
دریافتمجموعه مقررات اجرای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان5
دریافتفرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (روزانه و شبانه)6
DastoorolamaleDefa-Newدستور العمل دفاع7
دریافتانتخاب درس سمینار8
دریافتفرم گزارش ارائه عمومی درس سمینار9
دریافتانتخاب استاد راهنما10
دریافتطرح پیشنهادی پایان نامه ارشد11
دریافتفرم درخواست جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی12
دریافتدستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه13
دریافتفرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامه14
دریافتفرمت نمونه پایان نامه در محیط نرم افزاری فارسی TeX15
دریافتفرم انتخاب واحد دوره روزانه16
دریافتفرم انتخاب واحد دوره شبانه17
دریافتفرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان18
دریافتراهنمای مراحل دانش آموختگی کارشناسی ارشد19
دریافتفرم تغییر جزئی عنوان پایان نامه20
دریافتفرم تغییر استاد راهنما یا مشاور21
دریافتشیوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتری22