فرم ها و آیین نامه ها مقطع کارشناسی ارشدشماره
Aeannameharshad(1)آیین نامه کارشناسی ارشد1
aeennameh-jadid-arshadآیین نامه کارشناسی ارشد جدید2
darkhasteh-defah-r-shفرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد3
DastoorolamaleDefa-Newدستور العمل دفاع4
Entekhabe-Darse-Seminarانتخاب درس سمینار5
entekhab-ostad-rahnama-arshadانتخاب استاد راهنما6
tarhe-payannameh-arshadطرح پیشنهادی پایان نامه ارشد7