فرم ها و آیین نامه ها مقطع کارشناسی ارشدشماره
دریافتآیین نامه مقطع کارشناسی ارشد1
دریافتآیین نامه کارشناسی ارشد (سال 94 به بعد)2
دریافتدستور العمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد3
دریافتدستور العمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد (سال 94 به بعد)4
دریافتمجموعه مقررات اجرای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان5
دریافتفرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (روزانه و شبانه)6
DastoorolamaleDefa-Newدستور العمل دفاع7
دریافتانتخاب درس سمینار8
دریافتفرم گزارش ارائه عمومی درس سمینار9
دریافتانتخاب استاد راهنما10
دریافتطرح پیشنهادی پایان نامه ارشد11
Proposal-Arshad-99طرح پیشنهاد پایان نامه ارشد (پروپوزال) 139912
دریافتفرم درخواست جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی13
دریافتدستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه14
دریافتفرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامه15
دریافتفرمت نمونه پایان نامه در محیط نرم افزاری فارسی TeX16
دریافتفرم انتخاب واحد دوره روزانه17
دریافتفرم انتخاب واحد دوره شبانه18
دریافتفرم درخواست ادامه تحصیل به عنوان دانشجوی مهمان19
دریافتراهنمای مراحل دانش آموختگی کارشناسی ارشد20
دریافتفرم تغییر جزئی عنوان پایان نامه21
دریافتفرم تغییر استاد راهنما یا مشاور22
دریافتشیوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتری23
دریافتدستورالعمل مربوط به زمان بندی اقدامات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی 24