برای آگاهی از شیوه ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه دامغان، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

 

ورود به رشته علوم ورزشي دانشگاه دامغان