برگزاری پیش همایش “مبانی اصول و کاربردهای عدالت ترمیمی” در دانشگاه دامغان

انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه دامغان با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی عدالت ترمیمی، پیش همایش “مبانی اصول و کاربردهای عدالت ترمیمی” را برگزار می کند.

زمان : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷

مکان : سالن اندیشه دانشگاه دامغان