برگزاری جلسه مشترک معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم انسانی