ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده2
Fereshtehafzali@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی3
alirezaJalali1@yahoo.comحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی4
qhassani@gmail.comمترجمی زبان انگلیسیاستادیارقدرت حسنی5
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی6
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم7
h.davari@du.ac.irزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری8
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده9
tmu.zare@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع10
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربیتا عرب نرمی11
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی12
ailin_firooziyan@yahoo.comزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی13
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی14
kordalivande1@yahoo.comحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند15
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی16
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی17
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید18
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی19