ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده2
alirezaJalali1@yahoo.comحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی3
Fereshtehafzali@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی4
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی5
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم6
h.davari@du.ac.irزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری7
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده8
tmu.zare@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع9
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربیتا عرب نرمی10
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی11
ailin_firooziyan@yahoo.comزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی12
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی13
kordalivande1@yahoo.comحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند14
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی15
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی16
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید17
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی18