ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده1
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی2
h.davari@du.ac.irزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری3
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده4
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربتول عرب نرمی5
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی6
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی7
kordalivande1@yahoo.comحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند8
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی9
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی10
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید11
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی12