ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده2
Fereshtehafzali@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی3
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی4
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم5
h.davari@du.ac.irزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری6
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده7
tmu.zare@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع8
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربیتا عرب نرمی9
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی10
ailin_firooziyan@yahoo.comزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی11
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی12
kordalivande1@yahoo.comحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند13
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی14
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی15
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید16
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی17