ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده2
Fereshtehafzali@yahoo.comزبان و ادبیات عربیاستادیارفرشته افضلی3
alirezaJalali1@yahoo.comحقوق عمومیاستادیارعلیرضا جلالی4
qhassani@gmail.comدکتری ترجمهاستادیارقدرت حسنی5
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی6
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم7
H.KhanlariBahnamiri@du.ac.irحقوق خصوصیاستادیارحسین خانلری بهنمیری8
h.davari@du.ac.irزبان شناسیاستادیارحسین داوری9
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده10
m.zare@du.ac.ir
tmu.zare@yahoo.com
زبان و ادبیات عربیاستادیارمرتضی زارع برمی11
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربیتا عرب نرمی12
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی13
ailin_firooziyan@yahoo.comزبان شناسیاستادیارآیلین فیروزیان پور اصفهانی14
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی15
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی16
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی17
m.malekshahi1983@gmail.comدکتری ترجمهاستادیارمرضیه ملک شاهی18
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید19
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی20