ایمیلرشته تحصیلیمرتبهنام و نام خانوادگیردیف
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
m.ardekani@du.ac.irعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشیاستادیارملیحه اردکانی زاده2
m.hasani@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمد حسن حسنی3
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم3
h.davari@du.ac.irزبان و ادبیات انگلیسیاستادیارحسین داوری5
h.ramezanzade@du.ac.ir
علوم ورزشی- رفتار حرکتیاستادیارحسام رمضان زاده6
b.arabnarmi@du.ac.irعلوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی در ورزشاستادیاربتول عرب نرمی7
m_fadaee@du.ac.irاستادیارمحمد فدایی8
abdolmaleki@du.ac.irزبان و ادبیات فارسیاستادیاررضا قنبری عبدالملکی9
kordalivande1@yahoo.comحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارروح الدین کرد علیوند10
majidi@du.ac.irحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارمحمود مجیدی11
a.mollakazemi@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارعلی ملاکاظمی12
mirsayyed@du.ac.irعلوم قرآن و حدیثاستادیارسید محمدرضا میرسید13
saeednourzadeh@yahoo.comآموزش زبان انگلیسیاستادیارسعید نورزاده قیه قشلاقی14