شماره داخلیایمیل محل اخذ مدرک تحصیلیگرایش تحصیلیمرتبه علمینام و نام خانوادگیشماره
seyedahmadi@du.ac.irاقتصاداستادیارسید روح الله احمدی1
hmoghadam@du.ac.irاقتصاداستادیاررفیع حسنی مقدم2
3